Stadgar för Traktörens fotoklubb

§ 1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Traktörens fotoklubb. Klubben är verksam inom Göteborgs Stad i Göteborg.

§ 2 Klubbens ändamål

Syftet med Traktörens fotoklubb är att på olika sätt entusiasmera och inspirera medlemmarna inom fotografi med konstnärligt uttryck och att fungera som en mötesplats för fotointresserade medlemmar. Klubben ska arbeta för att öka medlemmarnas kunskap om bild och fotografering och de verktyg som finns för bildbehandling. Klubben ska också ge medlemmarna möjlighet att visa upp sitt fotograferande.
Klubben är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

§ 3 Medlemskap

Anställda inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag kan bli medlemmar när medlemsavgift betalats. Den som är medlem kan stanna kvar som medlem även efter att ha avslutat sin anställning inom Göteborgs Stad eller gått i pension.
Styrelsen avgör vad som är rimligt max antal medlemmar för att klubben och styrelsen ska fungera på ett hanterligt sätt. Om maxgränsen nås är det de först anmälda som blir medlemmar. Intresserade får i så fall stå på kö för medlemskap.

Medlem förbinder sig att följa klubbens stadgar. Medlem äger inte del i klubbens tillgångar och är inte heller ansvarig för klubbens skulder.

Vid medlemskap godkänner medlemmen att finnas med i klubbens medlemslista med lämpliga kontaktuppgifter och information. Medlem som deltar med bilder i klubbens utställningar eller tävlingar godkänner att bilden/bilderna publiceras på klubbens webbplats eller liknande elektronisk informationsplats och att personer på bild inte har något emot publicering.

§ 4 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som är beslutad på årsmötet. Avgiftens storlek för innevarande år beslutas på årsmötet. Avgiften ska betalas senast sista januari månad.
Ny medlem blir medlem när avgiften är betald.

§ 5 Styrelsen

Klubbens arbete sköts av en styrelse. Den består av en ordförande och minst tre ordinarie ledamöter och eventuella suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen får inte fatta beslut om inte minst tre ledamöter är närvarande och är överens om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden avgörandet.

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder eventuell suppleant i dennes ställe för tiden fram till och med nästa årsmöte. Finns inga suppleanter kan valberedningen och styrelsen i samråd utse ny adjungerad styrelsemedlem som arbetar fram till kommande val på årsmöte.

§ 6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder klubben, beslutar på klubbens vägnar och ska verkställa de beslut som fattats av årsmötet. Styrelsen sköter klubbens ekonomi, för räkenskaper, och avger verksamhetsberättelse och årsredovisning till årsmöte för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen ska hålla minst två ordinarie möten per halvår. Om minst tre styrelseledamöter begär det ska ytterligare möte hållas.

Klubbens firma tecknas av klubbens ordförande och kassör var för sig.

§ 7 Räkenskaper

Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår och ska senast två veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna för granskning.

§ 8 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två revisorer som utsetts på förra årsmötet. Revisorerna avger sin revisionsberättelse på årsmötet.

§ 9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är klubbens högsta beslutande organ, hålls årligen senast under februari månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast tre veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte.
Styrelsen använder lämpliga digitala kanaler för kallelse, till exempel e-postutskick och information på klubbens webbplats.

Samtliga medlemmar har rätt att skriva motioner. De ska komma in till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte ske via ombud. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, med undantag för stadgeändringar, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden har. Men vid val sker avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två protokolljusterare
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
5. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Val av ordförande i klubben för en tid av två år
9. Val av X övriga styrelseledamöter samt Y suppleanter för en tid av ett eller två år
10. Val av två revisorer. En av dessa väljs om det är möjligt på två år
11. Val av valberedning som består av tre personer. Sammankallande väljs om det är möjligt på två år
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Övriga frågor

Beträffande punkt 9 ovan, så ska antalet ledamöter som ska väljas vid det aktuella årsmötet anges specifikt som X ordinarie respektive Y suppleanter.

§ 10 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av klubbens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 11 Regler för ändring av stadgar

När stadgar ska ändras eller tillägg ska göras så krävs att förslaget godkänns av minst 2/3 majoritet av minst 15 närvarande medlemmar på två, på varandra följande, ordinarie eller extra årsmöten.
Förslag till stadgeändringar får göras av både styrelse och medlemmar.

§ 12 Upplösning av klubben

Beslut om klubbens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande årsmöten. Minst ett av mötena måste vara ett ordinarie årsmöte. Det krävs en majoritet på minst 2/3 av rösterna för att godkänna förslaget.
Beslutas om klubbens upplösning ska dessa tillgångar i första hand doneras till någon intresseförening inom Göteborgs Stad, i andra hand till en kommunal förvaltning.

§ 13 Utträde

Medlem som önskar lämna klubben ska muntligt eller skriftligt meddela detta till styrelsen. Så snart detta gjorts räknas medlemmen ha lämnat klubben. Medlemsavgift betalas inte tillbaka.

§ 14 Uteslutning

Medlem får uteslutas ur klubben då medlem försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat klubbens intressen eller utrustning. Styrelsens beslut om uteslutning får inte tas förrän medlemmen fått information och haft möjlighet att yttra sig inom fyra veckor.

§ 15 Nyttjande av fotoklubben resurser
Medlem har rätt att disponera den utrustning, lokaler och digitala plats (för till exempel fotoalbum) som styrelsen beslutat att samtliga medlemmar ska ha tillgång till.
Endast den medlem som har genomgått nödvändig utbildning och följer reglerna som beslutats av styrelsen får använda utrustning, lokaler och digitala plats.

Dessa stadgar är antagna 2012-02-15
Reviderade: 2021-02-24